Hranice pro zdravou planetu a zdravý rozum.

Vědci stanovili mezní hodnoty pro klíčové environmentální procesy, které by mohly ohrozit obyvatelnost Země. Hrozivé je, že tři z nich už byly překročeny. / Jonathan Foley/

Časopis  Scientific American, Česko,  2012/6, stanovil faktory pro bezpečný životní prostor v koeficientech pro předprůmyslovou hodnotu, stávající dnešní hodnotu a mezní hodnotu. Celosvětový tým vědců, který vedl Johan Rockström ze Stokholmského centra pro odolnost ve Švédsku spolu s dalšími vědci z Evropy, USA a Austrálie tvrdí, že se blížíme k celoplanetárním bodům zlomu do nebezpečné blízkosti jevů, s nimiž jsme se v historii nesetkali. Přepsal jsem údaje, tak jak je článek uvádí, dále dole je vysvětlení k nebezpečí plynoucímu z úbytku dusíku z atmosféry. Jde o to, že dusíkatá hnojiva se vyrábějí  z dusíku ze zkapalněného vzduchu. Dochází k přehnojování dusíkem, což omezuje biodiverzitu. Dále se do atmosféry dostávají NOx obecně ze spalování fosilních paliv, čímž se poškozuje rovnováha dusíku v přírodě plošně. Dříve alarmující zprávy o škodlivosti přehnojování dusíkem lesům poněkud utichly, spíše se klade důraz na mrtvé zóny v jezerech a okrajových mořích.  Environmentální proces

Předprůmyslová hodnota

Současná hodnota

Mezní hodnota

Hodnocení stavu k mezní hodnotě

Ztráta biodiverzity

0,1-1,0

>100

10

Mez překročena  nejméně 10x

Dusík : Rychlost odebírání dusíku z atmosféry
( milionů tun/rok)

0

133

39

Mez překročena  3,41 krát

Koncentrace CO2 ( ppm)

280

394

350

Mez překročena  1,13  krát

Řídnutí ozonové vrstvy (Dobsonovy jednotky)

290

283

278

Do mezní hodnoty chybí 1,8 % (je 98,2%)

Okyselování oceánu (úbytek aragonitu CaCO3 v povrchové vodě, jednoty omega)

3,44

2,90

2,75

Do mezní hodnoty chybí 5,5 % ( je 84,5%)

Fosfor: průtok do oceánu (miliony tun/rok)

1

10

12

83,3%

mezní hodnoty

Využití půdy (% přeměněné na zemědělskou půdu)

zanedbatelné

11,7

15

78 % mezní hodnoty

Používání pitné vody (km3/rok)

415

2600

4000

65% mezní hodnoty

Zatížení aerosoly

Hodnoty jsou regionální, zatím nestanoveno

Chemické znečištění

Zatím nestanoveno


Environmentální proces

% mezní hodnoty

Ztráta biodiverzity

1000

Dusík : úbytek z atmosféry

341

Koncentrace CO2

113

Úbytek ozonu

98,2

Okyselování oceánu

84,5

Fosfor: průtok do oceánu

83,3

Využití půdy

78

Pitná voda

65


Environmentální proces

Následky překročení hranice

Možná řešení

Ztráta biodiverzity

Selhání pozemských a oceánských ekosystémů

Zpomalit mýcení lesů a obdělávání půdy. Platit za služby pro ekosystém

Koloběh dusíku

Rozšíření mrtvých zón v jezerech i oceánech

Omezit použití hnojiv. Zpracovat živočišný odpad. Přejít na hybridní vozidla 

Koloběh fosforu

Narušení potravinového řetězce oceánu, eutrofizace řas

Omezit použití hnojiv, zpracovávat živočišný odpad, lépe zpracovávat lidské výkaly

Klimatické změny

Tání polárního ledu a ledovců. Regionální změny klimatu včetně srážek

Přechod na nízkouhlíkovou energii a paliva. Stanovit  cenu za emise uhlíku.

Využití půdy

Selhání ekosystému, únik oxidu uhličitého

Omezit živelný růst měst, zlepšit efektivitu farmaření. Platit za služby pro ekosystém

Okyselování oceánů

Mikrorganismy a koráli hynou. Propady uhlíku ( pohlcování CO2) se zmenšují

Přechod na nízkouhlíkatou energii a paliva. Zmírnit splachování hnojiv.

Využití sladké vody

Selhání vodních ekosystémů. Mizení zásob sladké vody

Zlepšit účinnost zavlažování. Nainstalovat zařízení s menším průtokem.

Řídnutí ozonové vrstvy

UV záření škodí lidem, živočichům i rostlinám

Vyřadit používání hydro-chloro-fluoro-uhlovodíků  (HCFCl). Testovat účinky nových chemikálií na ozon.Graf 1 :  sestavený z této tabulky je zjednodušen, nepříznivá změna u úbytku ozónu a okyselování oceánů má klesající hodnotu ( tedy pokles hodnoty je špatný ukazatel), je spočítána jako současná mezní/současná, ostatní mají mezní hodnotu jako základ 100%.
Psalo se o tom ovšem už dříve a dobře.
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005060022

 „Jen za posledních 100 let se úbytek druhů ztísícinásobil. Vymřením je dnes na celém světě bezprostředně ohroženo 12 % druhů ptáků, 23 % druhů savců, 32 % druhů obojživelníků, z rostlin pak např. 25 % druhů jehličnanů. Také světové zásoby ryb poklesly od počátku průmyslového rybolovu o neuvěřitelných 90 %. V České republice roste více než 2700 druhů vyšších a 2400 nižších rostlin. Žije zde 50.000 druhů bezobratlých a cca 380 druhů obratlovců. "Toto přírodní dědictví je ovšem do značné míry ohroženo podobnými vlivy, na jaké poukazuje studie," konstatoval Jakub Kašpar z ministerstva životního prostředí. Podle oficiálních údajů je v Česku ohroženo už 34 % druhů savců, 52 % druhů u nás hnízdících ptáků, 50 % druhů plazů, 43 % druhů obojživelníků, 43 % druhů ryb, 60% druhů vyšších rostlin a 43 % druhů mechorostů.“ 

Tento citát z gnosis9.net je z roku 2005 a nic k lepšímu se nezměnilo, zvláště ne nadměrný rybolov.  Záleží na tom, zda se vydáme cestou udržení životního prostředí nebo navýšení spotřeby. Nejspíš šťastně přežijeme konec roku 2012 a nic se nestane. Tedy ani to, že si uvědomíme blízkost nevratných změn a začneme proti nim působit.  Následující tabulka možných náprav je pouze rámcová. Diskuzí na toto téma byla už na tomto serveru hodně. Lze diskutovat slušně a k věci? Pokud ano, rád bych se této diskuze zúčastnil. Odmítám názory, že vše by vyřešilo vyhlazení 2/3 lidstva, to je průměrně 2/3 vlastní rodiny.  A to i pod rouškou jakési transformace.  Zatím by stačilo změnit orientaci 2/3 politiků na Jožin z bažin, v politickém bahně se pohybují jako ryba ve vodě a mokřadní systémy jsou pro zachování biodiverzity nejcennější systém. 

Řešení hrozeb pro život na Zemi
1) CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A EKOSYSTÉMY
Gretchen C. Dailyová, profesorka věd o životním prostředí, Stanfordova univerzita
 / texty jsou zkráceny a  upraveny/
Chráněné přírodní oblasti jsou příliš malé, je jich příliš málo, jsou příliš izolované zachovávají jen jen malinký zlomek biodiverzity Země. Ochrana přírody by měla být přitažlivá z ekonomického i kulturního hlediska. Nelze z přírody brát, kolik kdo chce.
Jsme na přírodě závislí -  potraviny a jejich suroviny, čistá voda, stabilní klima, plody moře, dřevo, fosilní paliva. Jsou třeba občerstvovací stanice pro ekosystémy.
Kostarická vláda platí majitelům půdy za služby ekosystému tropického pralesa, včetně kompenzace emisí uhlíku, výroby vodní energie, zachování biodiverzity a  krajiny. Čína investuje 100 miliard dolarů do "ekokompenzací", které odměňují postupy k zachování a obnovení krajiny. Čína vytváří oblasti zachování ekosystému, které tvoří 18% její pevninské plochy. Škody napáchané v minulosti a v současné prudké  industrializaci jsou v Číně obrovské. Kolumbie a Jižní Afrika také realizovaly významné změny své politiky vzhledem k ekosystémům.

2) KOLOBĚH DUSÍKU
Robert Howarth, profesor ekologie a biologie žívotního prostředí, Comel/ova univerzíta
 
Lidská činnost podstatným způsobem změnila tok dusíku v rámci planety zvláště v oblasti oblast používání hnojiv. V některých průmyslových  regionech tok dusíku ovlivňuje  spalováni fosilních paliv, kdy vznikají NOx.
3) KOLOBĚH FOSFORU
David A. Vaccari, ředitel pro sta­vební, ekologické a oceánské inže­nýrství, Stevens Institute of Techno­logy
Nejudržitelnějším koloběhem fosforu prostředím by byl přirozený tok 7 000 000 tun ročně.   Abychom dosáhli tohoto cíle a současně uspokojili naši po­třebu, museli bychom recyklovat nebo opětovně použít 72 % naše­ho fosforu, a pokud by poptávka i nadále rostla, byla by nutná ještě větší míra recyklace.

Tento koloběh je možné zmírnit stávajícími technologiemi. Techniky konzervačního zemědělství, jako například bezorebné obdělávání půdy a terasování, by mohly omezit tok fosforu vstupujícího do vodních toků , jezer, přehrad, rybníků a nádrží.  Většina fosfor obsahujícího odpadu hospodářských zvířat, který není recyklován  by mohla být v podstatě odstraněna odvozem do zemědělských oblastí, kde by mohla být použita. V případě lidských výkalů by technologie mohly zvýšit opětovné získání z  50 % na přibližně 85 %. Můj názor : fekálie na poli jsou nebezpečí přenesení nákaz zvláště na zeleninu. A stopy fekálii v rybnícíh a nádržích je znehodnocují pro koupání a rekreační použití.
Tyto kroky představují "snadno dostupné plody" a vycházejí spíše z toho, co je uskutečnitelné, než z toho, co je nutné, abychom se vyhnuli nebezpečným scénářům. Přesto by snížily ztrátu fosforu do vodních toků  na 37% , což není příliš mnoho nad rámec přirozeného toku  dostupné zásoby fosforu na 100 let.

4 ) KLIMATICKÉ ZMĚNY   
Adele C. Morris, ředitelka pro politiku, Climate and Energy Econo­mics Project, Brookings Institution
/ Text jsem jen mírně uspořádal, nejsem ekonom, podnikatel ani zelený aktivista a jsem mírným pesimistou, že  se to dá uskutečnit /
Stanovení míry koncentrací, na které by se měly stabilizovat skleníkové plyny, vypadá jako vědecké rozhodnutí, ale je i politické a zvolení politiků ovlivňují voliči, kteří střídají nálady a politici podle toho kabáty.
Graf 2: úbytek ledu Arktidy  a  akumulace energie v oceánech
Graf 3:  Úbytek obemu ledu Arktidy a teplotní řada HadCRUT 3 a HaCRUT 4.  Tyto teplotní řady jsou miláčkem klimaskeptiků,  ukazují  malý nárůst teplot po roce 2000. trend od 1979 však roste.
Antarktida se globálně prudce otepluje na Antaktickém poloostově, pobřežní části se oteplují, centrální Antarkida se mírně ochlazuje, průměrná teplota na jižním pólu desetiletí mírně kolísá kolem -50°C a velmi malé jsou tam srážky do 50 mm / rok  přepočteno na vodu. Oteplení lze dát do souvislosti s nárůstem srážek ( sněhu). Chladná centrální Antarktida má velmi suchý vzduch, tedy nejmenší podíl vodní páry v ovzduší na Zemi. Úbytek ozónu ( ozónová díra) je nejsilnější v nejchladnějších oblastech., to vede k poklesu skleníkového jevu, a tedy k ochlazení. Přes to se překládá všude rovnoměrný nárůst ppm CO2 způsobující pak oteplování spíše v okrajových částech.

 5)VYUŽITÍ PŮDY

Eric F. Lambin, profesor zemských systémů, Stanfordova univerzita a Univerzita Louvain
Abychom udrželi kontrolu nad dopady využití půdy, měli bychom se soustředit na rozložení zemědělské půdy na světě. Intenzivní zemědělství by se mělo soustřeďovat na půdu, které má nejlepší potenciál pro plodiny s vysokým výnosem. Významný podíl této nejlepší půdy se však ztrácí. Riskujeme, že dosáhneme bodu, ve kterém by jakékoliv zvýšení výroby potravin (nemluvě o biopalivech) vyvolalo rychlé mýcení tropických pralesů a jiných ekosystémů, a také rozšiřování zemědělské půdy na podřadné lány, které poskytují nižší výnosy.
Mohli bychom se vyhnout ztrátě nejlepší zemědělské půdy, udržíme-li kontrolu nad degradací půdy, vyčerpáním sladké vody a živelným růstem měst. Tento krok bude vyžadovat územní plánování a používaní efektivnějších zemědělských postupů, zejména v rozvojových zemích. Potřeba zemědělské půdy by také mohla být snížena omezením vzniku odpadu v rámci distríbučního řetězce potravin, podporou pomalejšího růstu populace, zajištěním spravedlivější distribuce potravin ve světě a výrazným snížením spotřeby masa v bohatých zemích.
Můj názor: O spravedlivém rozdělování potravin a snížení spotřeby masa ve vyspělých státech se mluví už dlouho a nejsou takřka výsledky. Místo toho jsou lokální války v nejchudších zemích, které brání i spravedlivému rozdělení potravinové pomoci, kterou se už podařilo sehnat. Přechod na takřka vegetariánskou stravu bude oříšek i nadále, i když ořech je rostlinného původu. Podpora pomalejšího růstu populace nefunguje, největší přírůstky obyvatel má Afrika.  Demokratická republika Kongo má  za uplynulých 50 let více než 5x víc obyvatel a chudá subsaharská oblast  3x víc. Rozvojovým zemím chybí vzdělání žen, nejspolehlivější antikoncepce.
Pokračování E.F. Lambin:Více země pro přírodu by také mohlo být uvolněno uzákoněním radikální politiky vyjmutí půdy z produkce, jak to udělala Evropská Unie.( Můj názor: Úplné vyjmutí lesů z produkce v chráněných zónách při ochraně kůrovce a ne lesů Šumavy bylo hodně špatné a hodně dlouho). Několík rozvojových zemí (Čína, Vietnam, Kostarika) už zvládlo přechod od odlesňování k opětovnému zalesňování díky ekologickému řízení, silné politické vůli modernizovat využití půdy, kulturním změnám a politice, která spoléhá na regulaci využívání půdy a na pobídky k udržování služeb ekosystému. Výzvou pro tyto státy je pokračovat v takové politice, aniž by musely dovážet více potravin.
Můj názor: Čína během tzv. kulturní revoluce odlesnila obrovská území, písečné bouře jsou už kousek před Pekingem a občas i tam. Eroze sprašové půdy vodní a větrná je patrně v Číně nejvěší na světě.  Země, které tak vandalsky nezacházely s lesy a půdou nemusí tedy dělat tak radikální opatření, protože v minulosti jednaly rozvážně. To ukazuje obecný trend, že důsledky závažných ekologických rozhodnutí se táhnou desítky let a náprava je spojena řádově s destinásobkem investic, než kdyby se tomu předešlo a krajina se v rovnováze udržovala plynule.

6)  OKYSELOVÁNÍ OCEÁNŮ

Scott C. Doney, Oceánografický institut Woodse Holea
Oceány se stávají kyselejšími díky celosvětovým emisím oxidu uhličitého. Přesto existují možná globální, regionální i lokální řešení. Celosvětově potřebujeme zastavit nárůst vypouštění CO2 do atmosféry a možná nakonec snížit jeho koncentrace až na předprůmyslové úrovně. Hlavní taktikou je zvýšení energetické účinnosti, přechod na obnovitelné zdroje a jadernou energii, ochrana pralesů a výzkum technologií pro poutání uhlíku.
Na regionální úrovni způsobuje splachování živin do pobřežních vod nejen vznik mrtvých zón, ale také zesiluje okyselování. Nadbytečné živiny způsobují, že vznikne více fytoplanktonu, a když zahyne, nadbytečný CO2 z jejich rozpadu okyseluje vodu. Musíme být šikovnější v tom, jak hnojíme pole a jak nakládáme s hnojem a odpadem hospodářských zvířat. Jiným opatřením je zmírnit kyselé deště, způsobené zejména emisemi z elektráren a průmyslových podniků.
Lokálně by mohla být kyselá voda ošetřena vápencem nebo chemickými bázemi vyrobenými elektrochemicky z mořské vody a hornin. Praktičtější by mohla být ochrana konkrétních oblastí výskytu korýšů a míst chovu ryb. Zdá se, že larvální stadia měkkýšů, jako například škeblí a ústřic, více podléhají okyselování než dospělí jedinci, a vracení starých lastur do kalu by mohlo pomoci zlepšit pH a poskytnout lepší podklad pro uchycení larev. Odchovny korýšů mohou regulovat chemismus vody a přejít na odolnější druhy.
Očekává se, že pokles pH oceánů se v následujících desetiletích zrychlí, takže se oceánské ekosystémy budou muset přizpůsobit. Jejich šance na úspěch můžeme posílit, omezíme-lí jiné vlivy jako je znečištění vody a nadměrný rybolov tak, aby mohly lépe odolávat určité míře okyselení, než opustíme ekonomiku založenou na energii z fosilních paliv.
 Můj názor: Ukládání uhlíku současnými technologie pod zem se může ukázat omylem jako biopaliva. S fosilními palivy v dnešním chápání lze počítat snad ještě 200 let. Okyselování oceánů působí zhoubně na korálové útesy, což jsou jakoby podmořské pralesy s unikátním množstvím druhů. V korálových útesech se líhne mnoho druhů ryb. Pokud  v korálových útesech ještě nyní domorodci  loví ryby dynamitem, tak se někde vloudila chyba.  Primárně je třeba omezit emise z fosilních paliv, což je těžký zásah do ekonomik všech států a  opuštění uhlíkových zdrojů energie není ani na dohled. Vyší teplota oceánu ale vede k nižšímu pohlcování CO2, což není z bláta do louže, ale z oceánu do atmosféry, taky špatně. Podle hořejšího odstavce voda s příliš mnoha živinami způsobí nadměrný růst fytoplanktonu, který po rozpadu okyseluje vodu.  Na druhé straně  jsou pokusy, dokonce nezákonné,  ( 100 tun FeSO4 jako hnojení dna oceánu nedostatkovým Fe2+ ) jak rozmnožit fytopalkton. Satelity už našly skvrnu na oceánu se zvýšeným nožstvím řas. A tyto řasy mají vést ke zvýšenému ukládání CO2 na dno oceánu, zřejmě řasy projdou delším potravním řetězcem a uloží se CO2 ve formě CaCO3 na dno relativně na dlouho.  Spíš bych věřil tomu okyselování jako obdobě eutrofizace řas ve sladkých vodách.

7) VYUŽITÍ SLADKÉ VODY

Peter H. Gleick, prezident, Pacific Institute
Jen málokterý rozumný pozorovatel by zpochybňoval potřebu stanovit limity pro používání sladké vody. Spornější je stanovení, kde tyto limity mají být nebo jaké kroky bychom měli podniknout, abychom je nepřekračovali.
Dalším způsobem, jak popsat tyto hranice, je koncepce maximálního množství vody. Zde jsou užitečné tři pojmy.
Dobrou zprávou je, že potenciál pro úspory, a to bez ohrožení lidského zdraví nebo ekonomické produktivity, je velký. Zlepšení efektivity při využití vody je možné v každém sektoru. Více potravin by mohlo být pěstováno s menším množstvím vody (a menší kontaminací vody) při přechodu z konvenčního zavlažování zaplavením ke kapkové závlaze a přesným postřikovačům, společně s přesnějším sledováním a regulací vlhkosti půdy. Konvenční elektrárny by místo chlazení vodou mohly používat suché chlazení, a více energie by mohly vyrábět zdroje, které využívají velmi málo vody, jako například fotovoltaika a vítr. V domácnostech by miliony lidí mohli vyměnit neúsporné přístroje za úspornější, a to zejména pračky, toalety a sprchové hlavice.

Můj názor: Píšou nám a radí od Pacifiku, kam řeka Colorado v létě skoro ani nedoteče. Náprava možná je možná. Města v poušti jako třeba Las Vegas chřadnou. Jezero Erie v průmyslové oblasti Velkých jezer bylo před desítkami let takřka bez ryb, jen nějaké mihule, psala o tom socialistická propaganda. Dnes už to má být lepší- asi se zlepšila péče o vodu i o sdělování pravdy.  Ale  popisují se mrtvé ryby letos, díky teplotní inverzi vody nebo snad rozvířením bahna k povrchu. Z čehož plyne alespoň to, že tam ryby byly, a že s pravdou je to doopravdy těžké i ve vodě, kde nadnáší Archimedův zákon.
Rozsáhlé články o vodě jsem už napsal, prý to nikdo nečetl celé, to jsem se dozvěděl od jednoho zdejšího antivědátora.  Můžete být tedy první, kdo to všechno přečte http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2011020019 je tam odkaz na celkem 4 díly- Voda na Zemi, srážky, virtuální voda. Ledovce, doby ledové, supervulkány, asteroidy a klima. Na zmeny-klima.ic.cz  je ještě pokračování, celé je to shrnuto do dvou dílů  (http://zmeny-klima.ic.cz/ledovce-a-klima/ledovce-1-dil/index.htm a http://zmeny-klima.ic.cz/ledovce-a-klima/ledovce-2-dil/index.htm nebo do jednoho souboru ve formátu .pdf.

8)  ŘÍDNUTÍ OZÓNOVÉ VRSTVY
David W. Fahey, fyzik, Národni úřad pro oceán a atmosféru
Montrealský protokol v rámci Vídeňské konvence o ochraně ozónové vrstvy omezil použití látek poškozujících ozónovou vrstvu - zejména freonů (CFC) a halonů - o 95 % v průběhu dvou desetiletí. Od 1. ledna by již neměl bý vyráběn v 195 zemích, které tento protokol podepsaly. Výsledkem bude, že následky řídnutí ozónové vrstvy se v podstatné míře odstraní do roku 2100. Tohoto výsledku bude dosaženo využitím přechodných náhrad, zejména hydrochlorofluorouhlovodíků (HCFC) a rostoucím využitím sloučenin, které nezpůsobují žádné řídnutí ozónu, jako například  fluorovaných uhlovodíků (HFC).
Pokračující úspěch je závislý na několika krocích:
Můj názor:  Omezení  freonů je příkladem, že smysluplná mezinárodní spolupráce v oblasti životního rostředí je možná.  B.Lombrog  píše ve své knize Skeptický ekolog pše, že obavy z UV záření díky poškození ozónosféry jsou přehnané a nejsou hlavní ekologický problém. Úbytek ozónu  vlivem lidské činnosti  odpovídá tomu, že ve střední Evropě se přestěhujeme o 150 km přímou čarou jižnějí ( asi jako z Mělníka do Č. Budějovic). Přímá čára je pochopitelně to, co obloukem spojuje dva body. Údaj souvisí s tím, že blíže rovníku je silněší UV záření, které průměrně člověk dostává. Já bych řekl, že je to i tím, že ve vyvších šířkách jde světlo atmosférou šikno a tedy i delší ozonovou vrstvou , která je kolem 30 km nejsilněnší.

9) ŘEŠENÍ LOKÁLNÍCH  ENERGETICKÝCH ZDROJŮ
Pardal : Co je lokálnější, než  WC ve vlastním bytě. Dnes  ráno během rozednění jsem tam prožil náznak blackoutu, při plánovaném vypnutí sítě, odpoledne další při vrtání  hmoždinek do betonu.  Je po půlnoci, svítím a ťukám do notebooku, i když vím, že bych měl šetřit energii svou i elektrickou.
V průběhu příštích let musíme  hledat a přejit na jiné energetické zdroje. Lokální  zdroje fungují lépe než centralizované, alespoň v chaotickém světě. (Svět chaotický je a bude.)
Úkolem číslo jedna jsou úspory. Konzultační firma McKinsey & Com pany v roce 2008 odhadla, že existující technologie by mohly snížit světovou energetickou náročnost o 20 % do roku 2020. Pokud jde o zásobování, má finanční smysl vyrábět elektrickou energii blíže místa jejího využití. Většina obcí ( USA ?)  utratí 10 %  svých finančních prostředků za palivo a většina z těchto prostředků zmizí do Saúdské Arábie nebo ve firmě Exxon. Přesto v roce 2008 Institut pro lokální soběstačnost (Institute for Local Self-Reliance) ukázal, že polovina všech amerických států by mohla uspokojit své energetické potřeby zcela v rámci svých hranic, "a velká většina z nich by mohla uspokojit významné procento potřeby". Větrné turbíny a střešní solární panely by mohly poskytovat například 81 % energie pro New York a téměř třetinu pro Ohio.
Lokální energie není jen nějaká romantická představa. V roce 2009 T. Boone Pickens vytáhl zástrčku největší větrné farmy na světě, kterou  představoval pro texaský výběžek, protože přenosová vedení byla příliš
nákladná. Místo toho naplánoval řadu menších instalací bližších k velkým městům. Na východním pobřeží plány směřují spíše k řadě pobřežnich větrných farem. Inženýři tomu říkají "rozptýlená výroba," tedy výroba energie tam, kde je potřebná, místo jejího přepravování na velké vzdálenosti. Stále více společností instaluje "mikroelektrárny", z nichž napájí budovu nebo areál; v roce 2008 tvořily třetinu všech nových kapacit v USA. V čínském Rizhau, což je nově vznikající městská aglomerace s téměř 3 mílióny obyvatel, začalo koncem 90. let 20. století několik místnich podnikatelů montovat solární ohřívače vody na každou střechu. Nyní se v podstatě na každé budově ve městě ohřívá voda sluncem.
Tak jako v připadě našeho systému zásobování potravinami, pokrok by byl rychlejší, pokud by vláda přestala dotovat průmysl fosilních paliva místo toho uzákonila taková opatření, jako například platby za obnovitelné zdroje energie, které nutí energetické společnosti, aby nakupovaly energii od lokálních producentů za rozumné ceny. A právě to udělali v Německu. Výsledkem je, že tento stát se pyšní 1,3 miliony fotovoltaických panelů, což je více než má jakákoliv jiná země na světě.
Můj názor :